بورس و سهام Login  Register
 
 
 
 
 
    
Minimize

"شركت سرمايه گذاري صنعت نفت"


جدول قيمت سهام

تاریخ بروزرسانی
تاریخ آخرین معاملهحجمقیمت پايانيتاریخ معامله قبلیقیمت معامله قبلیارزش
۱۳۹۳/۰۵/۰۶۱۳۹۳/۰۵/۰۵۱,۱۷۰,۲۸۴۱,۹۸۱۱۳۹۳/۰۵/۰۴۱,۹۳۷۲,۳۱۸۹۳۴۲

سود سهام سال ۱۳۹۲۱۰۰ ریال


پيش بيني سود سال ۱۳۹۳ به ازاء هر سهم۱۵۸ریال


۲,۳۵۵,۵۷۶
سابقه معاملات

تاریخ بروزرسانی
تاریخ آخرین معاملهحجمقیمت پايانيتاریخ معامله قبلیقیمت معامله قبلی
۱۳۹۳/۰۴/۱۸۱۳۹۳/۰۴/۱۷۲۲۹,۲۸۲۱,۹۴۲۱۳۹۳/۰۴/۱۶۱,۸۷۶
۱۳۹۳/۰۴/۲۱۱۳۹۳/۰۴/۱۸۳,۸۸۴,۶۷۸۱,۹۶۶۱۳۹۳/۰۴/۱۷۱,۹۴۲
۱۳۹۳/۰۴/۲۲۱۳۹۳/۰۴/۲۱۱,۹۸۴,۰۶۳۲۱۶۱۳۹۳/۰۴/۱۸۱,۹۶۶
۱۳۹۳/۰۴/۲۳۱۳۹۳/۰۴/۲۲۱,۲۸۲,۰۶۵۱,۹۶۱۱۳۹۳/۰۴/۲۱۲۱۶
۱۳۹۳/۰۴/۲۴۱۳۹۳/۰۴/۲۳۱۶۳۳۴۱,۹۵۹۱۳۹۳/۰۴/۲۲۱,۹۶۱
۱۳۹۳/۰۴/۲۵۱۳۹۳/۰۴/۲۴۳,۲۶۸,۸۵۶۱,۹۹۴۱۳۹۳/۰۴/۲۳۱,۹۵۹
۱۳۹۳/۰۴/۳۰۱۳۹۳/۰۴/۲۵۱۶۸۴۴۲۰۲۱۳۹۳/۰۴/۲۴۱,۹۹۴
۱۳۹۳/۰۵/۰۴۱۳۹۳/۰۵/۰۱۲,۳۵۵۷۶۲۰۵۱۳۹۳/۰۴/۲۵۲۰۲
۱۳۹۳/۰۵/۰۵۱۳۹۳/۰۵/۰۴۲,۰۱۶,۶۸۷۱,۹۳۷۱۳۹۳/۰۵/۰۱۲۰۵
۱۳۹۳/۰۵/۰۶۱۳۹۳/۰۵/۰۵۱,۱۷۰,۲۸۴۱,۹۸۱۱۳۹۳/۰۵/۰۴۱,۹۳۷
      

 
۱۳۸۶، حق‌تکثیر متعلق به شرکت OIIC است.