بورس و سهام Login  Register
 
 
 
 
 
    
Minimize

"شركت سرمايه گذاري صنعت نفت"


جدول قيمت سهام

تاریخ بروزرسانی
تاریخ آخرین معاملهحجمقیمت پايانيتاریخ معامله قبلیقیمت معامله قبلیارزش
۱۳۹۳/۰۷/۰۹۱۳۹۳/۰۷/۰۸۱,۲۹۱۹۰۲,۳۵۶۱۳۹۳/۰۷/۰۷۲,۳۳۶۳۴۲۳۸۵۵

سود سهام سال ۱۳۹۲۱۰۰ ریال


پيش بيني سود سال ۱۳۹۳ به ازاء هر سهم۱۵۸ریالسابقه معاملات

تاریخ بروزرسانی
تاریخ آخرین معاملهحجمقیمت پايانيتاریخ معامله قبلیقیمت معامله قبلی
۱۳۹۳/۰۶/۲۹۱۳۹۳/۰۶/۲۶۱,۴۶۵,۲۳۲۲,۳۷۹۱۳۹۳/۰۶/۲۵۲,۴۳۷
۱۳۹۳/۰۶/۳۰۱۳۹۳/۰۶/۲۹۱,۴۴۶,۵۸۱۲,۴۰۰۱۳۹۳/۰۶/۲۶۲,۳۷۹
۱۳۹۳/۰۶/۳۱۱۳۹۳/۰۶/۳۰۱۱۴,۸۳۹۲,۴۷۴۱۳۹۳/۰۶/۲۹۲,۴۰۰
۱۳۹۳/۰۷/۰۱۱۳۹۳/۰۶/۳۱۱,۲۸۳,۵۲۲۲,۴۹۹۱۳۹۳/۰۶/۳۰۲,۴۷۴
۱۳۹۳/۰۷/۰۲۱۳۹۳/۰۷/۰۱۸۷۳۱۱۲,۴۴۵۱۳۹۳/۰۶/۳۱۲,۴۹۹
۱۳۹۳/۰۷/۰۵۱۳۹۳/۰۷/۰۲۱,۴۶۹,۴۵۳۲,۴۱۲۱۳۹۳/۰۷/۰۱۲,۴۴۵
۱۳۹۳/۰۷/۰۶۱۳۹۳/۰۷/۰۵۲,۰۸۴,۶۸۳۲,۳۵۸۱۳۹۳/۰۷/۰۲۲,۴۱۲
۱۳۹۳/۰۷/۰۷۱۳۹۳/۰۷/۰۶۱۵۱,۷۴۳۲,۳۶۶۱۳۹۳/۰۷/۰۵۲,۳۵۸
۱۳۹۳/۰۷/۰۸۱۳۹۳/۰۷/۰۷۲,۴۳۲,۳۴۱۲,۳۳۶۱۳۹۳/۰۷/۰۶۲,۳۶۶
۱۳۹۳/۰۷/۰۹۱۳۹۳/۰۷/۰۸۱,۲۹۱۹۰۲,۳۵۶۱۳۹۳/۰۷/۰۷۲,۳۳۶
      

 
۱۳۸۶، حق‌تکثیر متعلق به شرکت OIIC است.